Chrome 的新 FLoC 隐私设置

新的 Chrome FLoC 隐私设置教程是关于什么的? 新的 Chrome FLoC 隐私设置教程旨在解释 Google Chrome 设置中出现的隐私沙盒设置中的新内容。 什么是 Google Chrome 隐私沙盒和 FLoC? 什么是隐私沙盒? 隐私沙盒是 Google Chrome 中的设置 [阅读更多...]